:
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ยินดีให้บริการค่ะ ติดต่อสอบถามโทร.053-850421 contact us tel.053-850421
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางเสาวนีย์ คำปวน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายวีระชัย ไชยวงศ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
นายศรายุทธ อินทรักษ์
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
นายชัชวินทร์ ชื่นสมบูรณ์
นายแพทย์
นางสาวสุพิชญา นาต๊ะ
ทันตแพทย์ชำนาญการ
นางสาวปาริชาติ มาปัน
พยาบาลวิชาชึพ
นายพิศาลวิช สินธารัตนะ
เภสัชกรปฏิบัติการ
นางสาวนิภาภรณ์ แก้วประดิษฐ์
ผู้ช่วยนักวิชาการการเงิน
นางสาวอิศราภรณ์ คงคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางโสพิศ ใจกล้า
ผู้ช่วยเภสัชกร