:
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ยินดีให้บริการค่ะ ติดต่อสอบถามโทร.053-850421 contact us tel.053-850421
สำนักปลัด
นางสาวพัชรากร พวงสายใจ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
น.ส.กัญญารัตน์ พิพัฒน์เจริญชัย
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
น.ส.ทนันดาภ์ รชตธนากร
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายชัยวัฒน์ กิตติวีรานุกุล
นิติกรชำนาญการพิเศษ
นายภัทรนันต์ กันทา
นิติกรชำนาญการ
นางสาวฐนมน เขมะสิริ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นายนวพล ทนันชัย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
น.ส.จุฑามาศ ญาณะศร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
พ.จ.อ. นพพรรณ เทพประสาร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางกรกมล สลีวงศ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
นางสาวณรัชช์อร พัชรอมรพันธ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายอิทธิชาติ ศรเกลี้ยง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายสมศักดิ์ แดงสด
พนักงานขับรถ
นางสาวสุมาลี ปุกคำ
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวศิลาชล ทิพย์จักร
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นายดำรงค์ฤทธิ์ บุญเฉลียว
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
นางชญาดา หงษ์สุวรรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน
นางสาวอังคณาพร เกตะมะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นายกฤษฏิ์ วิทยวรารัตน์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายสุรพล ชุมภู
พนักงานดับเพลิง
นางประทีป บรรจงหมื่นไหว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสุรศักดิ์ ทองอนันตรัตน์
คนงานทั่วไป
นายวราวุธ บรรเลงสุวรรณ
คนงานทั่วไป
นางสาวพัชรินทร์ ฐปนานนท์
คนงานทั่วไป
นายพงษ์พิพัฒน์ จุลศิริ
คนงานทั่วไป
นายดนุพล อุทัย
คนงานทั่วไป
นายธนพล บัวคำ
พนักงานจ้างรายวัน
นายเสน่ห์ ปันศิริ
พนักงานจ้างรายวัน