นายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์
นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง