นายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์
นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง
 
 

นายประดิษฐ์ กิตติอุดมทรัพย์
รองนายกเทศมนตรี
 
 

นางสาวศิวดี พุทธิพันธ์
รองนายกเทศมนตรี
 
 

นายพยนต์ ศรีมาเจริญ
เลขานุการนายกเทศมนตรี