แผนที่นวดแผนไทย-ศูนย์ OTOP
  

นวดแผนไทย-ศูนย์ otop ตำบลหนองป่าครั่ง (หน้าวัดบวกครกน้อย)หมู่ที่ 2 ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร.053-117548 สนับสนุนกิจการโดยเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง


 02 มีนาคม 2554


นายปวิณ ชำนิประศาสน์
ผวจ.เชียงใหม่

นายสมบัติ เฟื่องปรางค์
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

นายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์
นายกเทศมนตรี

นายชฎิลพงษ์ จำเดิมเผด็จศึก
ปลัดเทศบาล