ชื่อ : พรบ. บริหารราชการแผ่นดิน 2534 [ 07 เมษายน 2554 ]
ประเภท ระเบียบข้อกฏหมาย
รายละเอียด พรบ. บริหารราชการแผ่นดิน 2534
  Download

นายปวิณ ชำนิประศาสน์
ผวจ.เชียงใหม่

นายสมบัติ เฟื่องปรางค์
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

นายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์
นายกเทศมนตรี

นายชฎิลพงษ์ จำเดิมเผด็จศึก
ปลัดเทศบาล