ชื่อ : พรบ. บริหารราชการแผ่นดิน 2534 [ 07 เมษายน 2554 ]
ประเภท ระเบียบข้อกฏหมาย
รายละเอียด พรบ. บริหารราชการแผ่นดิน 2534
  Download

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิต
ผวจ.เชียงใหม่

นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

นายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์
นายกเทศมนตรี

นายชฎิลพงษ์ จำเดิมเผด็จศึก
ปลัดเทศบาล