โครงการ "ต้นกล้าพันธุ์ใหม่" เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2556
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมกับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลหนองป่าครั่ง จัดโครงการต้นกล้าพันธุ์ใหม่ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2556 ณ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ทั้งนี้เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ได้แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพิ่มพูนทักษะความรู้ รวมทั้งเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ เน้นส่งเสริมการทำประโยชน์ให้กับสังคม โดยเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และความสนุกสนานมากมาย
 21 กันยายน 2556

วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2556
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองป่าครั่ง จัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2556 เมื่อวันเสาร์ ที่ 21 กันยายน พ.ศ.2556 ณ ลานเอนกประสงค์ด้านหลังโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมการประกวด Youth Boy & Girl 2013 ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา กิจกรรมซุ้มถ่ายรูปแนววินเทจ และเกมส์การละเล่นต่างๆ โดยมีรองฯศิวดี พุฒิพันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่งเป็นประธานในพิธีเปิด
 21 กันยายน 2556

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมใจพัฒนาหมู่บ้านในตำบลหนองป่าครั่ง
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จัดกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน โดยผู้นำชุมชน ประชาชนตำบลหนองป่าครั่ง และพนักงานทุกกองของเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมมือร่วมใจออกพัฒนาหมู่บ้านในตำบลหนองป่าครั่งทุกวันศุกร์ เพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์ในตำบลหนองป่าครั่ง ให้มีความสะอาด เป็นระเบียบ แก่ผู้พบเห็น
 20 กันยายน 2556

โครงการอบรมให้ความรู้ทางด้านกฎหมายเบื้องต้น ประจำปี 2556
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมให้ความรู้ทางด้านกฎหมายเบื้องต้น ประจำปี 2556 ในหัวข้อ "กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านการประำกันภัย" เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2556 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารที่ทำการสภาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง โดยมีผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่มต่างๆ และประชาชนตำบลหนองป่าครั่ง ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก
 22 กันยายน 2556

โครงการเปิดศูนย์ไกล่เกลียระงับข้อพิพาทตำบลหนองป่าครั่ง
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทตำบลหนองป่าครั่ง และสานเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน เมื่่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2556 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและการจัดการความขัดแย้งในพื้นที่ และเพื่อเสริมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ความรัก ความสามัคคี ความผูกพัน ของคนในชุมชนอีกด้วย
 25 สิงหาคม 2556

พิธีถวายต้นเงิน พระครูบาหลวงเจ้ามหาทองสุข ศีลธรรมศรีวิชัย เจ้าอาวาสวัดบวกครกน้อย
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลหนองป่าครั่ง และวัดบวกครกน้อย ร่วมจัดขบวนแห่พิธีถวายต้นเงิน 100 ต้น ฉลองตำแหน่งใหม่ พระครูบาหลวงเจ้ามหาทองสุข สิริวิชโย ศีลธรรม(ศรีวิชัย) เจ้าอาวาสวัดบวกครกน้อย ในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2556 โดยเริ่มขบวนแห่จากหน้าห้างแม็คโคร ไปยังวัดบวกครกน้อย ตลอดทางมีศรัทธาประชาชนให้ความสนใจร่วมขบวนแห่เป็นจำนวนมาก
 16 สิงหาคม 2556

โครงการฝึกอบรมทบทวนลูกเสือชาวบ้าน ประจำปี 2556
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จัดโครงการฝึกอบรมทบทวนลูกเสือชาวบ้าน ประจำปี 2556 โดยมีนายสมคิด  เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่งเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2556 ณ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง โดยมีสมาชิกลูกเสือชาวบ้านตำบลหนองป่าครั่งเข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 135 คน และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดเชียงใหม่
ทั้งนี้้การอบรมทบทวนลูกเสื้อชาวบ้าน ตำบลหนองป่าครั่งยังได้รับเกียรติจากพล.ต.ท.สมศักดิ์  แขวงโสภา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้าน ในพระบรมราชานุเคราะห์ ได้บรรยายให้ความรู้แก่สมาชิกชมรมลูกเสือชาวบ้านตำบลหนองป่าครั่ง อีกด้วย

 11 สิงหาคม 2556

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งจัดพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
 เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง นำโดยนายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ สถานประกอบการภายในตำบลและประชาชนตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมจัดงานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2556 ณ ลานกิจกรรมหลังโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง โดยในภาคเช้ามีการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วยกิจกรรมบริการตรวจสุขภาพฟรีและบริการรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และในภาคค่ำ จัดให้มีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร และกิจกรรมมอบโล่แม่ดีเด่น ประจำปี 2556 โดยมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
 12 สิงหาคม 2556

ศูนย์บริการงานทะเบียนท้องถิ่นออนไลน์ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งเปิดบริการแล้ว
     เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เปิดให้บริการศูนย์บริการงานทะเบียนท้องถิ่นออนไลน์  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเข้าให้บริการแก่ประชาชน ในรูปแบบการสนทนาผ่านคอมพิวเตอร์  (VDO Calling) เพื่อให้ประชาชนที่มาติดต่อ ณ สำนักงานเทศบาลฯ สามารถสนทนาผ่านระบบออนไลน์นี้ ไปยังเจ้าหน้าที่งานทะเบียน ณ สำนักทะเบียนอำเภอ ได้ในทันที 
     สำหรับการให้บริการของศูนย์บริการงานทะเบียนท้องถิ่นออนไลน์  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่งนั้น เปิดให้บริการเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร์ ได้แก่ การรับแจ้งเกิด การรับแจ้งตาย การรับแจ้งการย้ายเข้า ย้ายออก  การรับแจ้งเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฏร การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน และการจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน ซึ่งทุกท่านที่เข้ารับบริการจะได้รับความสะดวก รวดเร็ว ตามสโลแกน “บริการฉับไว ประทับใจ ใกล้ชิดประชาชน”

 01 สิงหาคม 2556

กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและเครื่องจำนำพรรษา ประจำปี 2556
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลหนองป่าครั่ง และกองการศุึกษา เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2556 เมื่อวันศกร์ที่ 19 กรกฏาคม พ.ศ. 2556 โดยมีการจัดขบวนแห่ต้นเทียนและเครื่องจำนำพรรษา ไปถวายยังวัดต่างๆ จำนวน 7 วัด ได้แก่ 1.วัดศรีบัวเงิน 2. วัดบวกครกหลวง 3. อารามหนองบวกส้ม  4. วัดหนองป่าครั่ง  5. วัดกู่คำ  6. วัดแม่คาว และ7.วัดบวกครกน้อย
   โดยในขบวนแห่ครั้งนี้มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล สภาวัฒนธรรม กลุ่มหนุ่มสาว กลุ่มอสม. กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มพลังมวลชน ผู้มีจิตศรัทธาในตำบลหนองป่าครั่ง พร้อมใจร่วมขบวนแห่ต้นเทียนและเครื่องจำนำพรรษาพรรษา ไปยังวัดต่างๆ อย่างพร้อมเพรียง ซึ่งกิจกรรมแห่เทียนพรรษานี้ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

 19 กรกฎาคม 2556

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20]


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิต
ผวจ.เชียงใหม่

นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

นายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์
นายกเทศมนตรี

นายชฎิลพงษ์ จำเดิมเผด็จศึก
ปลัดเทศบาล