ศูนย์บริการงานทะเบียนท้องถิ่นออนไลน์ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งเปิดบริการแล้ว
     เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เปิดให้บริการศูนย์บริการงานทะเบียนท้องถิ่นออนไลน์  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเข้าให้บริการแก่ประชาชน ในรูปแบบการสนทนาผ่านคอมพิวเตอร์  (VDO Calling) เพื่อให้ประชาชนที่มาติดต่อ ณ สำนักงานเทศบาลฯ สามารถสนทนาผ่านระบบออนไลน์นี้ ไปยังเจ้าหน้าที่งานทะเบียน ณ สำนักทะเบียนอำเภอ ได้ในทันที 
     สำหรับการให้บริการของศูนย์บริการงานทะเบียนท้องถิ่นออนไลน์  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่งนั้น เปิดให้บริการเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร์ ได้แก่ การรับแจ้งเกิด การรับแจ้งตาย การรับแจ้งการย้ายเข้า ย้ายออก  การรับแจ้งเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฏร การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน และการจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน ซึ่งทุกท่านที่เข้ารับบริการจะได้รับความสะดวก รวดเร็ว ตามสโลแกน “บริการฉับไว ประทับใจ ใกล้ชิดประชาชน”

 01 สิงหาคม 2556

กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและเครื่องจำนำพรรษา ประจำปี 2556
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลหนองป่าครั่ง และกองการศุึกษา เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2556 เมื่อวันศกร์ที่ 19 กรกฏาคม พ.ศ. 2556 โดยมีการจัดขบวนแห่ต้นเทียนและเครื่องจำนำพรรษา ไปถวายยังวัดต่างๆ จำนวน 7 วัด ได้แก่ 1.วัดศรีบัวเงิน 2. วัดบวกครกหลวง 3. อารามหนองบวกส้ม  4. วัดหนองป่าครั่ง  5. วัดกู่คำ  6. วัดแม่คาว และ7.วัดบวกครกน้อย
   โดยในขบวนแห่ครั้งนี้มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล สภาวัฒนธรรม กลุ่มหนุ่มสาว กลุ่มอสม. กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มพลังมวลชน ผู้มีจิตศรัทธาในตำบลหนองป่าครั่ง พร้อมใจร่วมขบวนแห่ต้นเทียนและเครื่องจำนำพรรษาพรรษา ไปยังวัดต่างๆ อย่างพร้อมเพรียง ซึ่งกิจกรรมแห่เทียนพรรษานี้ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

 19 กรกฎาคม 2556

ประเพณีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ สรงน้ำพระองค์เจดีย์บูชาใส่ขันดอก ณ วัดบวกครกน้อย
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมกับวัดบวกครกน้อย และสภาวัฒนธรรมตำบลหนองป่าครั่ง จัดงานประเพณีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ สรงน้ำพระองค์เจดีย์บูชาใส่ขันดอก ณ วัดบวกครกน้อย เมื่อวันที่ 5 - 7 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และจัดขบวนแห่สรงน้ำพระธาตุในวันที่ 6 กรกฏาคม ที่ผ่านมา โดยมีศรัทธาประชาชน ผู้บริหาร ผู้นำชุมชน นักเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย และกลุ่มพลังมวลชน ให้ความสนใจเข้าร่วมขบวนแห่สรงน้ำพระธาตุฯ ครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
 06 กรกฎาคม 2556

โครงการอบรมอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน ประจำปี 2556
งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล ร่วมกับคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการอบรมอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน ประจำปี 2556 รุ่นที่ 7 ในหลักสูตร " การพูดในที่ชุมชนและการพูดผ่านสื่อ และการให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540" เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม พ.ศ.2556  ณ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากอาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ ให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแก่ผู้นำชุมชนที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ด้วย
 05 กรกฎาคม 2556

ประชุมประชาพิจารณ์ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์บริการงานทะเบียนท้องถิ่นออนไลน์
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จัดประชุมประชาพิจารณ์ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์บริการงานทะเบียนท้องถิ่นออนไลน์ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ณ ชั้น 1 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง โดยเชิญผู้นำชุมชน สมาชิกกลุ่มต่างๆ ในเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เข้าร่วมการทำประชาพิจารณ์ครั้งนี้ ซึ่งการทำประชาพิจารณ์ครั้งนี้มีประชาชนในตำบลหนองป่าครั่งให้ความสนใจและยินดีให้จัดตั้งศูนย์บริการงานทะเบียนท้องถิ่น ณ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งกันเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ศูนย์บริการฯ จะทำการเปิดให้บริการในวันที่ 1 สิงหาคมนี้ 
 05 กรกฎาคม 2556

พิธีเปิดศูนย์กิจกรรมและบริการผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จัดพิธีเปิดศูนย์กิจกรรมและบริการผู้สูงอายุ โดยมีนายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2556 โดยมีนายสมคิด  เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยผู้สูงอายุตำบลหนองป่าครั่งให้การต้อนรับ โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ฟรี และการแสดงการออกกำลังกายจากสมาชิกชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองป่าครั่งด้วย
 02 กรกฎาคม 2556

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 เมื่อวันที่ 21มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสภา เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
 21 มิถุนายน 2556

โครงการทำความสะอาดลำน้ำคาวเพื่อป้องกันอุทกภัย ประจำปี 2556
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับกองช่าง และงานเทศกิจ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จัดโครงการทำความสะอาดลำน้ำแม่คาวเพื่อป้องกันอุทกภัย ประจำปี 2556 ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน  ทั้งนี้การขุดลอกแม่น้ำคาวครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์เรือขุดลอกจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยทำการขุดลอกผักตบชวาในแม่น้ำคาวทั้งสายในเขตเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
 21 มิถุนายน 2556

พิธีวันทา บูชาครู โรงเรียนอนุุบาลหนองป่าครั่งและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบวกครกน้อย
โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบวกครกน้อย จัดกิจกรรม "พิธีวันทา บูชาครู" ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2556 ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2 ทั้งนี้เพื่อแสดงความรำลึกถึงครูอาจารย์ที่ให้ความรู้แก่นักเรียน และเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูอีกด้วย
 20 มิถุนายน 2556

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งจัดทำเวทีประชาคมผู้มีสิทธิรับการสนับสนุนทุนการศึกษา
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง  โดยกองสวัสดิการสังคม  จัดทำเวทีประชาคมเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง  เพื่อพิจารณา  ผู้มีสิทธิรับการสนับสนุนทุนการศึกษาและสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการศึกษา   ประจำปี  2556  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16  มิถุนายน  2556 เวลา  19.00  น.   ณ ลานเอนกประสงค์ด้านหลังโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง  
 16 มิถุนายน 2556

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19]


นายวิเชียร พุฒิวิญญู
ผวจ.เชียงใหม่

นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

นายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์
นายกเทศมนตรี

นายชฎิลพงษ์ จำเดิมเผด็จศึก
ปลัดเทศบาล