วันสตรีไทย ประจำปี 2555
   เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมกับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลหนองป่าครั่ง จัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีไทย ภายใต้โครงการ “บทบาทสตรีไทยในยุคโลกาภิวัตน์ เนื่องในวันสตรีไทย” ประจำปี 2555 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสภาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา

 05 สิงหาคม 2555


นายปวิณ ชำนิประศาสน์
ผวจ.เชียงใหม่

นายสมบัติ เฟื่องปรางค์
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

นายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์
นายกเทศมนตรี

นายชฎิลพงษ์ จำเดิมเผด็จศึก
ปลัดเทศบาล