เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ยินดีต้อนรับค่ะ ติดต่อสอบถาม โทร.053-850421 .... Welcome to Nongpakrang municipality contact us 053-850421 smile

ร้องเรียนร้องทุกข์

สำรวจความคิดเห็น

วารสารเทศบาล

ตรวจเช็คอีเมล
ระบบจัดการบริหารกองคลัง

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

การจัดการองค์ความรู้

มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง

รับแจ้งเบาะแส

กลุ่มอาชีพตำบลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2550
วันนี้
86
เมื่อวานนี้
168
เดือนนี้
2,808
เดือนที่แล้ว
4,666
ปีนี้
56,956
ปีที่แล้ว
38,620
ทั้งหมด
105,051
ไอพี ของคุณ
18.206.15.215ตามที่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือแก่ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ/หรือเบี้ยยังชีพคนพิการ ผู้รับเงินสงเคราะห์ ขอให้ท่านไปแสดงตนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพฯ ในปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ ณ กองสวัสดิการสังคม ศูนย์OTOP เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง (ตึกเขียวหน้าวัดบวกครกน้อย) พร้อมเตรียมเอกสารดังนี้

1. บัตรประจำตัวประชาชน ตัวจริง
2. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (กรณีจะโอนผ่านบัญชี)
3. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมีการมอบอำนาจ รับเบี้ยยังชีพ /ในการแสดงตน)

(กรณีผู้รับเงินโดยโอนผ่านบัญชี) เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ขอแจ้งให้ทราบว่าตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 (ปีงบประมาณ 2563) กรมบัญชีกลางจะดำเนินการโอนเงินเบี้ยยังชีพฯ โดยตรง จึงขอให้ท่านไปแสดงตนและยืนยันหมายเลขบัญชี ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

หากผู้รับเบี้ยยังชีพท่านใดที่ไม่มาแสดงตนตามกำหนด เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จะยึดข้อมูลของปีงบประมาณ 2562 และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการรับเงินเบี้ยยังชีพระหว่างปีงบประมาณได้

smile สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053-850421 ต่อ127 กด 16

เชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 วันจันทร์ ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ ลานอเนกประสงค์ด้านหลังโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

ภาคเช้า
- เวลา 06.50 น. ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป
- เวลา 08.00 น. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
- เวลา 08.30 – 12.00 น. เชิญร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ภาคค่ำ
- เวลา 17.00 น. เชิญร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และ พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
- ร่วมแสดงความยินดีแก่แม่ดีเด่น ในพิธีมอบรางวัลแม่ดีเด่นตำบลหนองป่าครั่ง ประจำปี 2562

การแต่งกาย
- ข้าราชการ : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก
- พนักงานจ้าง : เครื่องแบบสีกากีแขนยาว
- จิตอาสาพระราชทาน : ชุดจิตอาสาพระราชทาน
- ประชาชน : ชุดสุภาพโทนสีฟ้า

ด้วย เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จะมีตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่างตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี และเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 12 (1) แห่งประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2561 ประกอบกับเทศบาลตำบลหนองป่าครั่งมีความประสงค์ที่จะรับโอนพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ภายใน 60 วัน นับแต่ตำแหน่งว่าง ซึ่งตำแหน่งดังกล่าวจะว่างลงในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ดังนี้

1. ตำแหน่งบริหารที่ว่างและมีความประสงค์รับโอน
(1) ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งเลขที่ 13-2-00-1101-001
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

2. คุณสมบัติการรับโอน
(1) พนักงานเทศบาลตำแหน่งและระดับเดียวกับตำแหน่งที่ว่างจากเทศบาลอื่น

3. เอกสารประกอบการรับโอน
(1) คำร้องขอโอนย้ายของผู้ขอโอนและความเห็นของผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นในแบบคำร้องขอโอน (ย้าย)
(2) หนังสือแสดงความยินยอมของต้นสังกัดในการขอโอน โดยมีการตรวจสอบข้อมูลในเบื้องต้น เกี่ยวกับการถูกดำเนินการทางวินัย และภาระผูกพันอื่นๆ
(3) สำเนาบัตรประวัติข้าราชการ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ
(4) สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ
(5) เอกสารแสดงวิสัยทัศน์และผลงานที่ประสบความสำเร็จ ผลงานดีเด่นที่ผ่านมา
(6) ผู้ยื่นคำร้องขอโอน (ย้าย) ให้ยื่นคำร้องพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องมายัง เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด หมายเลขโทรศัพท์ 053-850421 ต่อ 124


วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จฯพระพันปีหลวง (ภาคเช้า)
กิจกรรมวันแม่ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
พิธีปล่อยปลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
พิธีเปิดและชี้แจงโครงการวิจัยชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชน
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งขอแสดงความยินดีกับทีมฟุตซอล หนองป่าครั่ง FC
การกำจัดผักบชวาในลำน้ำแม่คาว เพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 31 พ.ค.-11ก.ค.2562 
-:- ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อถุงพลาสติก (สีดำ) สำหรับใส่ขยะ พร้อ 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน คสล. 4 ชั้น บริเวณศูนย์กีฬาตำบลหนองป่าครั่ง หมู่ที่ 2 (e-bidding)  
-:- ประกวดราคาจ้างปรับปรุงฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บริเวณถนนสายหลักหมู่บ้านทหาร (e-biddi 
-:- ประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมหลังคาอาคารสวนน้ำ (e – bidding) 
-:- ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรั้ว ประตูและป้าย ศูนย์กีฬาตำบลหนองป่าครั่ง 
-:- ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารคลินิกชุมชนอบอุ่นเดิมเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พร้อมต่อเติมห้องทำงานกองสว 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
-:- ประกาศร่าง TOR งานจ้างเหมากำจัดขยะฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ประกาศราคากลาง
-:- ก่อสร้างอาคารหลังคาคลุมบริเวณป่าช้า หมู่ที่ 7 
-:- ราคากลางโครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำ หมู่ที่ 7 บริเวณซอย 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 หมู่บ้านสุรพลนิเวศน์ 
-:- ราคากลางจัดซื้อถุงพลาสติก (สีดำ) สำหรับใส่ขยะ พร้อมประทับตราซึ่งเทศบาลตำบลหนองป่าครั่งกำหนด 
-:- ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเรียน คสล. 4 ชั้น บริเวณศูนย์กีฬาตำบลหนองป่าครั่ง หมู่ที่ 2 
-:- ราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคาอาคารสวนน้ำ  
-:- ราคากลางโครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บริเวณถนนสายหลักหมู่บ้านทหาร 
-:- ราคากลางโครงการต่อเติมหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น บริเวณด้านหน้าอาคารโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2 
-:- ราคากลางโครงการก่อสร้างรั้ว ประตูและป้าย ศูนย์กีฬาตำบลหนองป่าครั่ง 
-:- ราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารคลินิกชุมชนอบอุ่นเดิมเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พร้อมต่อเติมห้องทำงานกองสวัส 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ไตรมาสที่ 3 
-:- ประกาศผลการจัดซื้อ/จ้างประจำเดือน เม.ย. - มิ.ย. 62 
-:- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จ้าง ในระหว่างวันที่ 5 มิ.ย. ถึง 28 มิ.ย 2562 
-:- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จ้าง ในระหว่างวันที่ 30 พ.ค. ถึง 10 มิ.ย 2562 
-:- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จ้าง ในระหว่างวันที่ 16 พ.ค. ถึง 27 พ.ค 2562 
-:- ผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงฝารางระบายน้ำ หมู่ที่ 7 บริเวณซอย 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 หมู่บ้านสุรพลนิเวศ 
-:- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จ้าง ในระหว่างวันที่ 10 พ.ค. ถึง 21 พ.ค 2562 
-:- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จ้าง ในระหว่างวันที่ 18 มี.ค ถึง 1 พ.ค 2562 
-:- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จ้าง ในระหว่างวันที่ 27 มีนาคม - 18 เมษายน 62 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จ้าง ในระหว่างวันที่ 10 ก.ค. ถึง 24 ก.ค. 2562 
-:- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ม.ค. - มี.ค. 2562 
-:- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 4 
-:- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 3 
-:- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 
-:- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 
-:- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559  
-:- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 
โครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังฯ
นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง รับเกียรติบัตรอุบาสกดีเด่น
พิธีทำบุญอาคารสวนน้ำและคลินิกชุมชนอบอุ่น
คุ้มขันโตก
โรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
ศูนย์โอทอปเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
ผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่น
กลุ่มผ้าละอ่อน หมู่ที่ ๓
กลุ่มผ้าพื้นเมือง หมู่ที่ ๓


กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น   ปปช   ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ   กรมจัดหางาน   สำนักงบประมาณ   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   ict   สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   กรมสรรพากร   สตง   กระทรวงมหาดไทย   กรมการค้าภายใน DIT   จังหวัดเชียงใหม่