เชิญใช้บริการชำระค่าไฟฟ้า รถบริการเคลื่อนที่ PEA mobile shop
วันจันทร์ ที่ 24 และวันอังคาร ที่ 25 เมษายน 2560 บริเวณด้านหน้าศูนย์โอทอปหน้าวัดบวกครกน้อย ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น.
----------------------------------
ในเดือนเมษายนนี้ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ข ...
รับสมัครเยาวชนอายุ 9 - 15 ปี ร่วมโครงการ Summer Camp
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง โดยกองการศึกษา ขอเชิญเยาวชน อายุตั้งแต่ 9 – 15 ปี ทุกท่านร่วมโครงการ Summer Camp  ซึ่งเป็นกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน โดยจัดกิจกรรมให้กับเด็ก เยาวชนที่มีความสนใจ ทำกิจกรรมขั ...
อ่านทั้งหมด

สำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมรณรงค์งดเผาลดหมอกควันในอากาศ
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ขอความร่วมมือทุกท่าน งดเผาในที่โล่งทุกชนิดเพื่อเป็นการลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศ และในระยะนี้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินการรดน้ำถนน รดน้ำต้นไม้และพ่นละอองฝอยสู่อากาศเพื่อเพิ่มความชื้นให้อากาศ เป็นการช่วยลดหมอกควันในอากาศอีกทางหนึ่ง
เทศบาลเคลื่อนที่พบปะประชาชน ประจำปี 2560
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งจัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบปะประชาชน เมื่อวันอังคาร ที่ 31 มกราคม ถึงวันศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 – 14.00 น. โดยออกพื้นที่ให้บริการทั้ง 7 หมู่บ้าน มีบริการตัดผมฟรี ทั้งชายและหญิง , บริการตรวจเช็ค ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ และตรวจเช็คสายตา ฟรี  โดยมีประชาชนให้ความสนใจใช้บริการอย่างมากมาย
กองคลัง
การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี 2559
ประกาศเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี 2559 

บัดนี้ ใกล้ถึงกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี 2559 แล้ว ดังนั้นจึงให้เจ้าของทรัพย์สินซึ่งมีทรัพย์สินอยู่ในตำบลหนองป่าครั่งยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีตามกำหนดระยะเวลา รายละเอียดตามไฟล์ภาพที่แนบมานี้

ดังนั้นจึงให้เจ้าของทรัพย์สินซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีดังกล่าว ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีภายในกำหนดเวลาได้ที่งานพัฒนารายได้ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่งหากพ้นกำหนดจะต้องเสียเงินเพิ่มตามกฎหมาย
การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี 2558
ประกาศเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี 2558

บัดนี้ ใกล้ถึงกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี 2558 แล้ว ดังนั้นจึงให้เจ้าของทรัพย์สินซึ่งมีทรัพย์สินอยู่ในตำบลหนองป่าครั่งยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีตามกำหนดระยะเวลา รายละเอียดตามไฟล์ภาพที่แนบมานี้

ดังนั้นจึงให้เจ้าของทรัพย์สินซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีดังกล่าว ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีภายในกำหนดเวลาได้ที่งานพัฒนารายได้ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่งหากพ้นกำหนดจะต้องเสียเงินเพิ่มตามกฎหมา
กองช่าง
ต้อนรับคณะดูงานจากสปป.ลาว
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง นำโดยนางสาวศิวดี  พุทธิพันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยสนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.เชียงใหม่ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกรมควบคุมมลพิษสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และคณะผู้บริหาร ในการเข้าเยี่ยมชมการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ตำบลหนองป่าครั่งเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ณ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมใจพัฒนาหมู่บ้านในตำบลหนองป่าครั่ง
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จัดกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน โดยผู้นำชุมชน ประชาชนตำบลหนองป่าครั่ง และพนักงานทุกกองของเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมมือร่วมใจออกพัฒนาหมู่บ้านในตำบลหนองป่าครั่งทุกวันศุกร์ เพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์ในตำบลหนองป่าครั่ง ให้มีความสะอาด เป็นระเบียบ แก่ผู้พบเห็น
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วันครูแห่งชาติ 2560
โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง และโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2 จัดพิธีวันครูแห่งชาติ โดยมีนายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่งเป็นประธาน ภายในงานมีการจัดพิธีตักบาตร สืบชะตา กล่าวคำปฏิญาณ และมอบเกียรติบัตรแก่ครูดีเด่น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ครู ตามคำขวัญวันครูประจำปี 2560 "ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ้ง ในพระคุณครู"
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ.2560 โดยมีนายสมคิด  เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง เป็นประธานในพิธีเปิด ภายในงานมีการจัดกิจกรรมมอบของรางวัลแก่เด็กๆ โชว์สุนัขตำรวจ การแสดงจากนักศึกษามหาวิทยาลัยฮวางดง ประเทศเกาหลี การแสดงจากเยาวชนจากสถาบันศึกษาในพื้นที่ตำบลหนองป่าครั่ง พร้อมทั้งผู้ใหญ่ใจดีร่วมมอบขนม อาหารแก่เด็กๆที่มาร่วมงานฟรี 
กองสาธารณสุข
สาธารณสุขจ.ปัตตานีศึกษาดูงานศูนย์เจริญวัย
เมื่่อวันที่ 31 มกราคม 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี นำโดยนายแพทย์ชัยวัฒน์ ลำโป นายแพทย์สาธารณสุขจ.ปัตตานี ได้เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานเฝ้าระวังและส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย โดยมีนายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ 
เทศบาลตำบลสอง จ.แพร่ ดูงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 นางเสานีย์  คำปวน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลสอง จังหวัดแพร่ที่ได้ขอเข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการกองทุนหลักประกันสขภาพของตำบลหนองป่าครั่ง 
กองสวัสดิการ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การจัดนิทรรศการ “สุดยอดนวัตกรรมท้องถิ่น”
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การจัดนิทรรศการ “สุดยอดนวัตกรรมท้องถิ่น” ในงานเทศบาลรวมใจ ท้องถิ่นไทย ก้าวไกล มั่นคง ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2560 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
เทศบาลเมืองจันทบุรีดูงานการส่งเสริมอาชีพ
เทศบาลเมืองจันทบุรี เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานด้านการส่งเสริมอาชีพตำบลหนองป่าครั่ง เมื่อวันเสาร์ ที่ท 4 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลหนองป่าครั่ง 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1  

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559   

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนสายแยกซอย 9 หมู่ 7 (ครั้งที่ 2)  

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนสายแยกซอย 9 หมู่ 7  

ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนสายแยกซอย 9 หมู่ 7  

ราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2  

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2  

ประกาศผลการประมูลจ้างก่อสร้างอาคารสวนน้ำและลานกีฬา โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  

ราคากลางโครงการจ้างเหมากำจัดขยะฯ  

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมากำจัดขยะฯ  

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารสวนน้ำและลานกีฬา  

ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4  

ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณถนนสายหลักหมู่บ้านมหรรณพ หมู่ที่ 1  

ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณซอย 11 หมู่ที่ 2  

ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณถนนสายหลักหมู่บ้านชนาการ์เด้นท์  

อ่านทั้งหมด


นายปวิณ ชำนิประศาสน์
ผวจ.เชียงใหม่

นายสมบัติ เฟื่องปรางค์
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

นายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์
นายกเทศมนตรี

นายชฎิลพงษ์ จำเดิมเผด็จศึก
ปลัดเทศบาล