:
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ยินดีให้บริการค่ะ ติดต่อสอบถามโทร.053-850421 contact us tel.053-850421

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง มีพื้นที่ 2.9483  ตารางกิโลเมตร  หรือคิดเป็นพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 1,842.68 ไร่  มีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ  ต.ฟ้าฮ่าม  อ.เมืองเชียงใหม่ และ ต.สันทรายหลวง  อ.สันทราย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  ต.สันพระเนตร อ.สันทราย และ ต.สันกลาง อ.สันกำแพง
ทิศใต้ ติดต่อกับ  ต.ท่าศาลา  อ.เมืองเชียงใหม่
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  เทศบาลนครเชียงใหม่ 
 
การปกครอง มีหมู่บ้านทั้งหมด 7  หมู่บ้าน
หมู่ที่ 1 บ้านหนองอินทร์  หมู่ที่ 2 บ้านบวกครกน้อย หมู่ที่ 3 บ้านบวกครกน้อย 
หมู่ที่ 4 บ้านหนองป่าครั่ง หมู่ที่ 5 บ้านแม่คาว หมู่ที่ 6 บ้านบวกครกใหม่
หมู่ที่ 7 บ้านบวกครกน้อยริมคาว
 
หมู่ที่ ชื่อบ้าน ประชากร รวม หลังคาเรือน
ชาย หญิง
1 บ้านหนองอิน 589 653 1,242 1,060
2 บ้านบวกครกน้อย 528 618 1,146 561
3 บ้านบวกครกน้อย 602 709 1,311 640
4 บ้านหนองป่าครั่ง 376 446 822 1,820
5 บ้านแม่คาวเหนือ 232 279 511 812
6 บ้านบวกครกใหม่ 506 617 1,123 604
7 บ้านบวกครกน้อยริมคาว 475 566 1,041 522
  ทะเบียนบ้านกลาง 81 59 140 2
  รวม 3,389 3,947 7,244 6,021
 
ข้อมูลทะเบียนราษฎร ณ เดือนมกราคม 2563
 
ประชากร พื้นที่ตำบลหนองป่าครั่ง มีประชากรตามทะเบียนราษฎรตามตารางแนบท้ายคิดเป็น 45% ของประชากรในพื้นที่ แต่เนื่องจากในพื้นที่ของชุมชนตำบลหนองป่าครั่ง เป็นแหล่งงาน เช่น ห้างสรรพสินค้าแม็คโคร ห้างสรรพสินค้า BigC extra และห้างสรรพสินค้าอินเด็กซ์ และมีมหาวิทยาลัยพายัพซึ่งอยู่ใกล้พื้นที่ จึงทำให้มีการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยรวมหรือหอพัก จึงทำให้มีประชากรแฝงในพื้นที่ตำบลหนองป่าครั่งเป็นจำนวนมาก คิดเป็น 55% ของพื้นที่  จึงทำให้มีการหมุนเวียนของประชากรเพิ่มขึ้นทุกทีและหนาแน่นเป็นจุด