:
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ยินดีให้บริการค่ะ ติดต่อสอบถามโทร.053-850421 contact us tel.053-850421

ชื่อ: ประวัติโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง (Anubannongpakrang School) ชื่อย่อ (ท.น.ป.ค.) ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕/๑ หมู่ ๓ ตำบลหนองป่าครั่งอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง กรมส่งเสริมก

17 ก.พ. 2565

รายละเอียด:

ประวัติเทศบาลหนองป่าครั่ง

              ในอดีตพื้นที่แห่งนี้เป็นหนองน้ำอันกว้างใหญ่ และรอบๆบริเวณหนองน้ำ มักมีต้นฉำฉาหรือต้นจามจุรีโดยรอบ ชาวบ้านส่วนใหญ่อาชีพหลักคือการเลี้ยงครั่ง โดยการนำเอาครั่งมาปล่อยไว้บนต้นฉำฉา จึงเป็นที่มาของชื่อตำบลหนองป่าครั่ง

         ภายหลังจากการใช้พระราชบัญญัติของสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พุทธศักราช 2537 ในราชกิจจานุเบกษา ทำให้ตำบลหนองป่าครั่งได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าครั่ง ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม พุทธศักราช 2538 ต่อมากระทรวงมหาดไทย ได้พิจารณา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าครั่งว่ามีสภาพเหมาะสมควรให้จัดตั้งเป็นเทศบาลตำบล โดยอาศัยอำนาจตามความนัยมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธศักราช 2537 และอาศัยอำนาจตามความนัยมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช 2496และแก้ไขเพิ่มเติม จึงยกฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าครั่งเป็นเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พุทธศักราช 2549 เป็นต้นมา

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ลักษณะทางภูมิศาสตร์ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง มีพื้นที่ 2.9483  ตารางกิโลเมตร  หรือคิดเป็นพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 1,842.68 ไร่  มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ  ต.ฟ้าฮ่าม  อ.เมืองเชียงใหม่ และ ต.สันทรายหลวง  อ.สันทราย

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  ต.สันพระเนตร อ.สันทราย และ ต.สันกลาง อ.สันกำแพง

ทิศใต้ ติดต่อกับ  ต.ท่าศาลา  อ.เมืองเชียงใหม่

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  เทศบาลนครเชียงใหม่ 

 

การปกครอง มีหมู่บ้านทั้งหมด 7  หมู่บ้าน

หมู่ที่ 1 บ้านหนองอินทร์

หมู่ที่ 2 บ้านบวกครกน้อย

หมู่ที่ 3 บ้านบวกครกน้อย 

หมู่ที่ 4 บ้านหนองป่าครั่ง

หมู่ที่ 5 บ้านแม่คาว

หมู่ที่ 6 บ้านบวกครกใหม่

หมู่ที่ 7 บ้านบวกครกน้อยริมคาว


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร