:
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ยินดีให้บริการค่ะ ติดต่อสอบถามโทร.053-850421 contact us tel.053-850421

ชื่อ: ประกาศ เรื่อง ให้ผู้ผ่านการสรรหาไปรายงานตัวเพื่อรับการสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล

15 มิ.ย. 2565

รายละเอียด:

ประกาศเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง 

   เรื่อง ให้ผู้ผ่านการสรรหาไปรายงานตัวเพื่อรับการสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล

......................................

 ตามประกาศเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565  เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง นั้น     

บัดนี้ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง มีตำแหน่งพนักงานจ้างว่าง ที่จะสั่งจ้างและแต่งตั้งผู้ผ่าน การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป (คนงานทั่วไป) รวม 4 อัตรา ตามบัญชีตำแหน่งว่างแนบท้ายนี้ จึงให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ไปรายงานตัวเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้ง ดังนี้

1.ผู้มีสิทธิได้รับการสั่งจ้างและแต่งตั้ง รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

 2.กำหนดวันรายงานตัวและสถานที่รายงานตัว ให้ผู้มีสิทธิได้รับการสั่งจ้างและแต่งตั้งตามข้อ 1 ไปรายงานตัวเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น ณ  ชั้น 1 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เมื่อรายงานตัวและยื่นเอกสารแล้วให้เตรียมตัวให้พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 

 ทั้งนี้ หากผู้ผ่านการสรรหารายใดไม่ไปรายงานตัวตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิในการสั่งจ้างและแต่งตั้งครั้งนี้ และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ภายหลังไม่ได้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 ประกาศ ณ วันที่  14  มิถุนายน พ.ศ. 2565


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร