:
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ยินดีให้บริการค่ะ ติดต่อสอบถามโทร.053-850421 contact us tel.053-850421

ชื่อ: รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานบริหารในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2 มี.ค. 2565

รายละเอียด:

 ประกาศเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง 

เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานบริหารในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

-----------------------------

ด้วยเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ จะรับโอนพนักงานเทศบาลสายงานบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ตามกรอบอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566)  จำนวน 1 อัตราดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)         จำนวน  1  ตำแหน่ง  เลขที่ตำแหน่ง 13 – 2 – 01 – 2101 - 002   

อนึ่ง ในการพิจารณารับโอน หากพนักงานเทศบาลสายงานบริหารที่มีความประสงค์จะรับการพิจารณาให้จัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณารับโอน  ดังนี้

  1.ประวัติส่วนตัว

  2.ประวัติการทำงานและผลงานที่ประสบผลสำเร็จ

  3.สำเนาทะเบียนประวัติการรับราชการพร้อมรับรองเอกสาร

  4.หนังสือรับรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการย้อนหลัง 3 ปี

  4.เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องพร้อมเบอร์โทรติดต่อ

ทั้งนี้ ให้บุคคลผู้สนใจเตรียมความพร้อมในการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน   ในหน้าที่และจัดส่งเอกสารพร้อมผลงาน ฯลฯ มาที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล    เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 50000 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

          ประกาศ  ณ วันที่ 1  มีนาคม พ.ศ. 2565


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร