:
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ยินดีให้บริการค่ะ ติดต่อสอบถามโทร.053-850421 contact us tel.053-850421

ชื่อ: โครงการเฝ้าระวังป้องกัน แก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

23 พ.ค. 2565

รายละเอียด:

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนฯ โดย คุณวรรณา เลิศเกียรติดำรงค์ จัดโครงการเฝ้าระวังป้องกัน แก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว วัตถุประสงค์โครงการเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจการเฝ้าระวังป้องกัน แก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว สร้างความตระหนักและร่วมกันเฝ้าระวังป้องกัน แก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว กิจกรรมประกอบด้วยการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ  บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว  การสื่อสารที่ดี วิธีการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งภายในครอบครัว  การใช้เวลาร่วมกันของครอบครัว  การรู้เท่าทันสื่อโลกออนไลน์ Social Media  การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว Walk rally ลดความรุนแรง กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย สมาชิกครอบครัว ประกอบด้วย สมาชิกทุกช่วงวัยในครอบครัว ณ   สวนพฤกษศาสตร์ทวีชลเชียงใหม่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร